Εφόσον ο χρήστης της ιστοσελίδας επιθυμεί, η σελίδα θα αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ηλεκτρονικά μηνύματα συνδρομητικής ενημέρωσης (newsletter) ή/και Δελτία Τύπου. Η σελίδα θα αποστέλλει, επίσης, διαφημιστικά ή προωθητικά μηνύματα της επιχείρησης Π. Τσαπανίδου, καθώς και προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων. Επίσης, η ιστοσελίδα θα αποστέλλει, μετά την εγγραφή στην ειδική υπηρεσία, «ειδοποιήσεις» μέσω της χρήσης των ειδικών δυνατοτήτων των προγραμμάτων περιήγησης στο διαδίκτυο, για τους αναλυτικούς όρους των οποίων και τη δυνατότητα απεγγραφής του χρήστη από τις Ειδοποιήσεις, ο χρήστης πρέπει να ανατρέξει στις ρυθμίσεις του περιηγητή που χρησιμοποιεί.
Για την εγγραφή στις ανωτέρω υπηρεσίες, ο χρήστης πρέπει να δηλώσει ρητά τη συγκατάθεσή του στο σχετικά προβλεπόμενο πεδίο της σελίδας, μετά την παροχή της οποίας, κάθε επικοινωνία θεωρείται ότι έχει ζητηθεί από το χρήστη, και δεν συνιστά ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή μη ζητηθείσα επικοινωνία.

Ο χρήστης δηλώνει, εφόσον επιθυμεί την αποστολή των newsletter το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και προαιρετικά, για την εξατομίκευση του περιεχομένου, το φύλο, την ημερομηνία γενεθλίων και την οικογενειακή του κατάσταση. Τα στοιχεία που παρέχονται από το χρήστη μέσω του σχετικού πεδίου εγγραφής στις ανωτέρω υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά, οι προτιμήσεις των αναγνωστών για το περιεχόμενο των μηνυμάτων που πρόκειται να αποσταλούν, και αποκλειστικό σκοπό έχουν την εξατομίκευση της πληροφόρησης βάσει των προτιμήσεων και των ενδιαφερόντων του χρήστη, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία αναφορικά με τα στοιχεία των χρηστών-συνδρομητών που αναφέρθηκε παραπάνω, είναι απόρρητα και προστατεύονται από το ν. 3471/2006, το ν. 2472/1997, το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και κάθε άλλη διάταξη του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου που εκάστοτε ισχύει. Για την καταγραφή των προαναφερόμενων στοιχείων τηρείται αρχείο σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, για το σκοπό της διενέργειας της επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, για την υπηρεσία που ρητά έχει ζητήσει ο χρήστης.

Ήδη με την εγγραφή στην υπηρεσία, ο χρήστης δηλώνει ρητά ότι γνωρίζει ότι:

  1. την υπηρεσία παρέχει η ατομική επιχείρηση Π. Τσαπανίδου, που εδρεύει στην Κηφισιά, οδ. Αγίων Θεοδώρων, αρ. 10, ΤΚ 14562. Τηλέφωνο/ FAX. 210 6231465.
  2. σκοπός της επεξεργασίας είναι η αποστολή ενημερωτικών, προωθητικών, διαφημιστικών ή άλλων μηνυμάτων από την ανωτέρω επιχείρηση,
  3. αποδέκτης των δεδομένων είναι αποκλειστικά η ανωτέρω, υπό στοιχεία α’, επιχείρηση και
  4. ο χρήστης-συνδρομητής έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 12 ν. 2472/19972.

Ο χρήστης-συνδρομητής δύναται οποτεδήποτε και αναιτιολόγητα να απεγγραφεί από την υπηρεσία, αποκρινόμενος στο σχετικό ερώτημα, περί της απεγγραφής από την υπηρεσία, που τίθεται στο τέλος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος.
Η επιχείρηση δηλώνει ότι λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να προστατευθεί η ασφάλεια των υπηρεσιών της σελίδας, λαμβανομένων υπόψιν των κάθε φορά ισχύουσων τεχνικών δυνατοτήτων.

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων, ειδοποιήσεων και κάθε εν γένει ηλεκτρονικής επικοινωνίας οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και αναιτιολόγητα.
Ρητά δηλώνεται ότι το περιεχόμενο των πάσης φύσεως ηλεκτρονικών μηνυμάτων που πρόκειται να αποσταλούν από την ανωτέρω επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών και γραφικών απεικονίσεων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία αυτής, εκτός αν αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου.